อาณาจักรสุโขทัย เป็นอาณาจักรโบราณแห่งหนึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มีอายุช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 18 - 20